I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Bwydlen

Ein nod yw cynnig amrywiaeth o fwydydd at ddant pawb gan geisio bod yn dymhorol. Rydym yn darparu ar gyfer anghenion llysieuwyr yn ogystal â’r sawl sy’n ffafrio prydau heb glwten.

Medrwch archebu ginio’r gwas mawr neu’r gwas bach, ffagots cartref, rhost cnau Morocaidd, byrger oen Preseli, eog wedi’i botsio neu asen fras . . . mae’r dewis yn helaeth. Heb anghofio am Ddewis y Dydd fydd i’w weld ar y bwrdd du.

Fe’ch cynghorir bob amser i gysylltu rhagblaen i gadw bwrdd yn arbennig os ydych yn griw mawr. 01437 532214 yw’r rhif ffôn. Mae hynny’n arbennig o wir adeg y Nadolig, ar benwythnosau a gwyliau banc. Ac ar gyfer cinio dydd Sul wrth gwrs. Cewch ddigon o refi. Nid ydym am i chi daro heibio ar siawns a chael eich siomi.

Cewch eich gweini gan griw ifanc lleol wedi’u gwisgo’n drwsiadus mewn lifrai penodol Tafarn Sinc. Mae’n nhw i gyd wedi mynychu Ysgol y Preseli ac felly’n rhugl ddwyieithog. Mae un o’u plith hyd yn oed wedi’i gyflogi fel prentis gogydd yn y gegin. Sylwch ar y dywediad ‘ces mi beint na dwe’ ar gefn eu gwasgodydd sy’n adlewyrchu nodweddion y dafodiaith.

A phe cawsoch chi beint yno ddoe fe fyddech wedi wynebu dewis helaeth o ddiodydd. Byddai’n rhaid i chi deithio ymhell i weld pwmp Guinness ar lun telyn. Heblaw am y dewis arferol o gwrw cewch flasu dewis o gwrw gofied hefyd a hwnnw wedi’i gyflenwi’n lleol. Rhoddwn bwys ar ddefnyddio bwydydd a diodydd wedi’u cynhyrchu’n lleol hyd y mae’n bosib. Mae’r cosynnau a gynigir wedi’u cynhyrchu yn llythrennol o fewn tafliad carreg i’r dafarn. Mae yna ddishgled o de neu goffi odiaeth o flasus ar gael hefyd.

Ein nod yw cynnig gwasanaeth o safon ac os oes gennych unrhyw sylwadau mae croeso i chi eu cofnodi yn y Llyfr Ymwelwyr neu eu mynegi ar lafar wrth aelod o’r staff. Mae pob aelod o’r staff yn derbyn hyfforddiant o ran cynnig lletygarwch. Rydym am i’ch ymweliad â Tafarn Sinc i fod yn brofiad i’w drysori.

Archebu

 Rydym yn gweithio ar ddiweddaru ein bwydlenni ar hyn o bryd. Byddwn yn rhannu nhw fan hyn wedi i ni gwblhau hyn. Am wybodaeth am beth sydd yn cael eu cynnig yn y dafarn dewch draw i ymweld â ni, neu cysylltwch â ni trwy ffonio 01437 532214.


Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Canol Dydd, Bwydlen yr Hwyr, Bwydlen Y Plant a Bwydlen Cinio Dydd Sul- cliciwch yma

Oriau Agor

Bob dydd o'r wythnos 11am tan yn hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm heblaw am nos Sul. Croeso i chi alw am goffi ganol y bore cyn mynd i gerdded. Croeso i gŵn ar dennyn.

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

info@tafarnsinc.cymru | 01437 532214