I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Croeso i'n gwefan

   

Lleolir Tafarn Sinc yng nghalon y Preselau oddi fewn i ysblander Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma’r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro i’w ganfod yng nghesail Foel Cwm Cerwyn ym mhentref bychan Rhos-y-bwlch.

 

Ardaloedd Mewnol Yn Ail-Agor Ar Y 3ydd o Awst

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd pob ardal o Dafarn Sinc yn ail-agor ar y 3ydd o Awst, gan gynnwys y bar a'r bwyty y tu fewn.
Fydd rheolau pellter cymdeithasol yn cael eu gweithredu. Fydd croeso twymgalon Cymreig Tafarn Sinc yn aros amdanoch - beth bynnag fydd y tywydd.Mae’r ffyrdd a’r feidrioedd troellog sydd yn eich arwain i’r fan yn eich tywys ar hyd wmbreth o olygfeydd godidog. Ar ôl cyrraedd fe welwch fod yno orsaf rheilffordd a nifer o deithwyr ar y platfform yn disgwyl dyfodiad y trên. Mae ar fin cyrraedd bid siŵr...

Chwaraeodd Tafarn Sinc ran amlwg ym mywyd cymdeithasol y fro ers ei sefydlu yn 1876 fel y Precelly Hotel. Cafodd ei gadw gan nifer o dafarnwyr nodedig. Yn eu plith Peg Lewis am 52 o flynyddoedd tan 1991 a theulu Brian Llewelyn, pan fabwysiadwyd yr enw presennol, am chwarter canrif gyda Hafwen a Brian 'Bici' Davies wrth y llyw'. Bellach mae’r dafarn yn eiddo i’r gymuned yn enw Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae’n adnabyddus ymhell ag agos am fod seiniau’r ‘wês, wês’ i’w chlywed o fewn ei furiau sinc a’r awyrgylch yn diferu o naws slawer dydd am fod hen offer amaethyddol yn gymysg â chrysau gwlanen ac ystlysau mochyn go iawn yn hongian o’r nenfydau. Heb anghofio’r pinswrn sbaddu a'r blawd llif ar y lloriau.

Ni phlygwyd i ofynion y byd modern. Deil swyn slawer dydd yn gryf. Mae i’w deimlo wrth gamu trwy’r drws. Medrwch ei anadlu. Bydd yn siŵr o adael argraff arnoch ac awydd i ddychwelyd rhywbryd eto yn glou. Clywch y rhibidirês o ganeuon Cymraeg a Chymreig fydd yn eich gwneud yn gartrefol.

Mwynhewch ramant y bryniau uwchben pryd o fwyd fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Cymrwch ddiod i dorri syched ar ôl cerdded ar draws crib y Preselau. Cofiwch mai ‘tafarn sinc yw’r tafarn sydd yn aelwyd pob ymwelydd’. Dewch nôl am bryd dydd Sul. Mae croeso i gŵn.

Newyddion Diweddaraf

Bwydlen Parti Nadolig

Mae'r Nadolig ar y Gorwel
...
Beth am gynnal eich Parti Nadolig gyda ni?
Ffoniwch y dafarn ar 01437 532214 i dderbyn y fwydlen Parti Nadolig.

 

Neges i Gyfranddalwyr
Rydym wedi e-bostio ein hadroddiad cynnydd allan i'n chyfranddalwyr a benthycwyr cymar-i-gymar. Os nad ydych wedi derbyn un, rhowch wybod i ni trwy negeseuo Admin@cymdeithastafarnsinc.cymru. Bydd rhai copïau hefyd ar gael yn y dafarn, i'r rhai sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd.

 

Achlysuron

TACHWEDD

Perfformiad Robert Glenn
23 Tachwedd 2019
Noson Llawen gyda Robert Glenn yn canu caneuon Cymraeg a Saesneg

Noson Caws a Gwin
28 Tachwedd 2019, 7.30yh
Dewch i flasu detholiad o gawsiau lleol a gwin ardderchog.
Pris – £10 y pen

RHAGFYR

Ffair Nadolig
07 Rhagfyr 2019
Bydd gan ein fair Nadolig stondinau lleol, cornel gweithgareddau i blant, danteithion Nadoligaidd a pherfformiad gan ein côr ysgol lleol.

2020

Perfformiad y Welsh Whisperer
08 Chwefror 2020
Perfformiad gyda'r nos gan y Welsh Whisperer; yn canu caneuon hen a newydd.
Dyma flas ohono'n perfformio: Welsh Whisperer ar Heno

bwydlen

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Canol Dydd, Bwydlen yr Hwyr, Bwydlen Y Plant a Bwydlen Cinio Dydd Sul - cliciwch yma

Oriau Agor

Dydd Llun:
Ar gau

Dydd Mawrth
Bar: 12-10yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Mercher
Bar: 12-10yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Iau
Bar: 12-10yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Gwener
Bar: 12-11yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Sadwrn:
Bar: 12-11yh
Food: 12-3yh & 6-9yh

Dydd Sul:
Bar: 12- 10yh
Food: 12-3yh


Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

info@tafarnsinc.cymru | 01437 532214