I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Croeso

Rydym yn cynnig ystod eang o ddiodydd alcoholig a di-alcohol (gan gynnwys cwrw casgen wedi'i fragu'n lleol), Coffi a The, ac amrywiaeth o fwyd a byrbrydau.
Cliciwch ar y "tab Dewislen" uchod, neu YMA i weld manylion y bwyd yr ydym yn cynnig.

 Ar ddiwrnodau hyfryd o haf, ymlaciwch yn ein hardaloedd awyr agored gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd y Preseli. Neu, dewch y tu fewn a mwynhewch ein llety dan do unigryw ei naws.
Beth bynnag fo'r tywydd, gallwch fod yn sicr o groeso cynnes Cymreig yn Nhafarn Sinc
 


Lleolir Tafarn Sinc yng nghalon y Preselau oddi fewn i ysblander Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma’r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro i’w ganfod yng nghesail Foel Cwm Cerwyn ym mhentref bychan Rhos-y-bwlch.

 

Mae’r ffyrdd a’r feidrioedd troellog sydd yn eich arwain i’r fan yn eich tywys ar hyd wmbreth o olygfeydd godidog. Ar ôl cyrraedd fe welwch fod yno orsaf rheilffordd a nifer o deithwyr ar y platfform yn disgwyl dyfodiad y trên. Mae ar fin cyrraedd bid siŵr...

Chwaraeodd Tafarn Sinc ran amlwg ym mywyd cymdeithasol y fro ers ei sefydlu yn 1876 fel y Precelly Hotel. Cafodd ei gadw gan nifer o dafarnwyr nodedig. Yn eu plith Peg Lewis am 52 o flynyddoedd tan 1991 a theulu Brian Llewelyn, pan fabwysiadwyd yr enw presennol, am chwarter canrif gyda Hafwen a Brian 'Bici' Davies wrth y llyw'. Bellach mae’r dafarn yn eiddo i’r gymuned yn enw Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae’n adnabyddus ymhell ag agos am fod seiniau’r ‘wês, wês’ i’w chlywed o fewn ei furiau sinc a’r awyrgylch yn diferu o naws slawer dydd am fod hen offer amaethyddol yn gymysg â chrysau gwlanen ac ystlysau mochyn go iawn yn hongian o’r nenfydau. Heb anghofio’r pinswrn sbaddu a'r blawd llif ar y lloriau.

Ni phlygwyd i ofynion y byd modern. Deil swyn slawer dydd yn gryf. Mae i’w deimlo wrth gamu trwy’r drws. Medrwch ei anadlu. Bydd yn siŵr o adael argraff arnoch ac awydd i ddychwelyd rhywbryd eto yn glou. Clywch y rhibidirês o ganeuon Cymraeg a Chymreig fydd yn eich gwneud yn gartrefol.

Mwynhewch ramant y bryniau uwchben pryd o fwyd fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Cymrwch ddiod i dorri syched ar ôl cerdded ar draws crib y Preselau. Cofiwch mai ‘tafarn sinc yw’r tafarn sydd yn aelwyd pob ymwelydd’. Dewch nôl am bryd dydd Sul. Mae croeso i gŵn.

 

 

Newyddion Diweddaraf


Gellir dod o hyd i Newyddion a Digwyddiadau Torri ar ein Facebook Cliciwch YMA  i fynd i Facebook


Plac Englyn wedi'i ddadorchuddio 
Cawsom brynhawn hyfryd heddiw yn Nhafarn Sinc lle bu’r bardd lleol Wyn Owens yn westai i ddadorchuddio plac llechen wedi'u haddurno gyda'r englyn a ysgrifennwyd pan brynwyd y dafarn gan y gymuned, gyda The Prynhawn yn dilyn.
Diolch Wyn am ddod draw!

Mwy o luniau ar ein Tudalen Facebook

Mae Rhost Sul yn ôl ar y Fwydlen
£15.95 am berson, Cig Eidion a Phorc neu Dwrci (pob yn ail wythnos), gydag opsiwn llysieuol hefyd. Mae pob pryd yn dod gyda thato rost a potsh, pannas, moron, erfyn, pys, a blodfresych caws.
Ffoniwch i archebu bwrdd 01437532214!

 


Mae ein Bwydlen yn cynnwys cyfran uchel o gynhwysion lleol wedi'u paratoi yn brydau blasus gan ein cogydd ein hun. Dewiswch rhwng un o'n 'Prydau Ysgafn' fel Salad Cesar Cyw Iâr; neu un o ‘Ffefrynnau Tafarn Sinc’ fel ein 5 Ffa Fegan Tsili neu efallai Byrger Cartref blasus ‘Oddi ar y Grill’. Mae yna hefyd ddewis o byrbrydau a phrydau i blant.

Cliciwch yma i weld y Bwydlenni llawn.

Yn naturiol, mae gennym ddewis da o ddiodydd alcoholig a diodydd di-alcohol i gyd-fynd gyda’ch bwyd.

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cogydd Rhan-amser 
Cyfle i weithio mewn tafarn unigryw ac hanesyddol sy’n eiddo i’r GymunedOs oes gennych ddiddordeb, Cliciwch yma am fanylion
Am fwy o fanylion cysylltwch a Tafarn Sinc ar 01437 532214 neu drwy ebost – admin@cymdeithastafarnsinc.cymru


Cyfranddalwyr a Benthycwyr Cyfoedion i Gyfoedion
Mae ein Cyfrifon diweddaraf ar gael yn Ardal Aelodau'r wefan hon. Mae manylion mynediad yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr i'n Cyfranddalwyr a'n benthycwyr Cyfoedion (01.10.20 - 28.02.21). Os ydych chi'n gyfranddaliwr neu'n fenthyciwr ac nad ydych wedi derbyn ein hadroddiad diweddaraf (anfonwyd 17/03/21), rhowch wybod i ni trwy e-bostio Cyfarwyddwyr (admin@cymdeithastafarnsinc.cymru) neu trwy ysgrifennu atom yn:
Y Bwrdd, Tafarn Sinc, Rosebush' Maenclochog, Clunderwen,SA66 7QU

Yn y dyfodol rydym am ddefnyddio e-bost fel ein prif ffordd o gysylltu â Chyfranddalwyr a Benthycwyr P2P. Cofiwch gynnwys cyfeiriad e-bost cyfredol a \ neu'ch cyfeiriad post cywir yn eich llythyr.
Diolch.

 

Achlysuron

Mae adloniant a digwyddiadau coginio cyffrous yn cael eu cynllunio ar gyfer y Flwyddyn Newydd

bwydlen

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

Ebost: admin@cymdeithastafarnsinc.cymru

Ffon: 01437 532214