I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Croeso

Rydym yn cynnig ystod eang o ddiodydd alcoholig a di-alcohol (gan gynnwys cwrw casgen wedi'i fragu'n lleol), Coffi a The, ac amrywiaeth o fwyd a byrbrydau.
Cliciwch ar y "tab Dewislen" uchod, neu YMA i weld manylion y bwyd yr ydym yn cynnig.

 Ar ddiwrnodau hyfryd o haf, ymlaciwch yn ein hardaloedd awyr agored gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd y Preseli. Neu, dewch y tu fewn a mwynhewch ein llety dan do unigryw ei naws.
Beth bynnag fo'r tywydd, gallwch fod yn sicr o groeso cynnes Cymreig yn Nhafarn Sinc

Cliciwch YMA am oriau agor o hyn ymlaen tan ac yn cynnwys dydd Sul 12fed Rhagfyr.

        

Diolch i'n holl gwsmeriaid a chyfranddalwyr am eich cefnogaeth parhaus. Cadwch yn ddiogel, edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.


Lleolir Tafarn Sinc yng nghalon y Preselau oddi fewn i ysblander Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma’r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro i’w ganfod yng nghesail Foel Cwm Cerwyn ym mhentref bychan Rhos-y-bwlch.

 

Mae’r ffyrdd a’r feidrioedd troellog sydd yn eich arwain i’r fan yn eich tywys ar hyd wmbreth o olygfeydd godidog. Ar ôl cyrraedd fe welwch fod yno orsaf rheilffordd a nifer o deithwyr ar y platfform yn disgwyl dyfodiad y trên. Mae ar fin cyrraedd bid siŵr...

Chwaraeodd Tafarn Sinc ran amlwg ym mywyd cymdeithasol y fro ers ei sefydlu yn 1876 fel y Precelly Hotel. Cafodd ei gadw gan nifer o dafarnwyr nodedig. Yn eu plith Peg Lewis am 52 o flynyddoedd tan 1991 a theulu Brian Llewelyn, pan fabwysiadwyd yr enw presennol, am chwarter canrif gyda Hafwen a Brian 'Bici' Davies wrth y llyw'. Bellach mae’r dafarn yn eiddo i’r gymuned yn enw Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae’n adnabyddus ymhell ag agos am fod seiniau’r ‘wês, wês’ i’w chlywed o fewn ei furiau sinc a’r awyrgylch yn diferu o naws slawer dydd am fod hen offer amaethyddol yn gymysg â chrysau gwlanen ac ystlysau mochyn go iawn yn hongian o’r nenfydau. Heb anghofio’r pinswrn sbaddu a'r blawd llif ar y lloriau.

Ni phlygwyd i ofynion y byd modern. Deil swyn slawer dydd yn gryf. Mae i’w deimlo wrth gamu trwy’r drws. Medrwch ei anadlu. Bydd yn siŵr o adael argraff arnoch ac awydd i ddychwelyd rhywbryd eto yn glou. Clywch y rhibidirês o ganeuon Cymraeg a Chymreig fydd yn eich gwneud yn gartrefol.

Mwynhewch ramant y bryniau uwchben pryd o fwyd fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Cymrwch ddiod i dorri syched ar ôl cerdded ar draws crib y Preselau. Cofiwch mai ‘tafarn sinc yw’r tafarn sydd yn aelwyd pob ymwelydd’. Dewch nôl am bryd dydd Sul. Mae croeso i gŵn.

Newyddion Diweddaraf


   Newidiadau i Ardal yr Aelodau:

Ar hyn o bryd rydym yn uwchraddio Ardal yr Aelodau i ddarparu gwybodaeth o ansawdd gwell a manylach i Aelodau a Benthycwyr Cymheiriaid i Gyfoedion. Roedd hyn yn gofyn am newid y broses fewngofnodi.
Derbyniwch ein ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra yn ystod y broses hon.

Aelodau, e-bostiwch: admin@cymdeithastafarnsinc.cymru i dderbyn y manylion mewngofnodi
 


===== =Bwydlenni'r Gaeaf =======

Mae bwydlenni gaeaf Tafarn sinc yn cynnwys cyfran uchel o gynhwysion o ffynonellau lleol wedi'u gwneud yn brydau bwyd blasus yng nghegin y Dafarn
Mae bwyd cynnes yn y gaeaf, fel ein Cawl traddodiadol 'cartref' (Bwydlen amser Cinio) yn berffaith ar ôl mynd am dro ym Mryniau y Preseli, neu fel trît ar ddiwrnod oer gaeafol
Neu dewch am y noson a mwynhewch eich dewis o'r Fwydlen Nos
Mae gennym ddetholiad da o Winoedd, Cwrw a Gwirodydd i gyd-fynd â'ch bwyd fel sy'n briodol

Cliciwch un o'r dolenni isod i weld y manylion llawn:
Bwydlen Cinio
Bwydlen Nos
Bwydlen Plant

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cogydd Rhan-amser 
Cyfle i weithio mewn tafarn unigryw ac hanesyddol sy’n eiddo i’r GymunedOs oes gennych ddiddordeb, Cliciwch yma am fanylion
Am fwy o fanylion cysylltwch a Tafarn Sinc ar 01437 532214 neu drwy ebost – admin@cymdeithastafarnsinc.cymru


Cyfranddalwyr a Benthycwyr Cyfoedion i Gyfoedion
Mae ein Cyfrifon diweddaraf ar gael yn Ardal Aelodau'r wefan hon. Mae manylion mynediad yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr i'n Cyfranddalwyr a'n benthycwyr Cyfoedion (01.10.20 - 28.02.21). Os ydych chi'n gyfranddaliwr neu'n fenthyciwr ac nad ydych wedi derbyn ein hadroddiad diweddaraf (anfonwyd 17/03/21), rhowch wybod i ni trwy e-bostio Cyfarwyddwyr (admin@cymdeithastafarnsinc.cymru) neu trwy ysgrifennu atom yn:
Y Bwrdd, Tafarn Sinc, Rosebush' Maenclochog, Clunderwen,SA66 7QU

Yn y dyfodol rydym am ddefnyddio e-bost fel ein prif ffordd o gysylltu â Chyfranddalwyr a Benthycwyr P2P. Cofiwch gynnwys cyfeiriad e-bost cyfredol a \ neu'ch cyfeiriad post cywir yn eich llythyr.
Diolch.

 

Achlysuron

Mae adloniant a digwyddiadau coginio cyffrous yn cael eu cynllunio ar gyfer y Flwyddyn Newydd

bwydlen

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Cinio
Bwydlen Nos
Bwydlen Plant

Bwydlen Nadolig

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

admin@cymdeithastafarnsinc.cymru | 01437 532214