I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Croeso i'n gwefan

Lleolir Tafarn Sinc yng nghalon y Preselau oddi fewn i ysblander Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma’r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro i’w ganfod yng nghesail Foel Cwm Cerwyn ym mhentref bychan Rhos-y-bwlch.

Mae’r ffyrdd a’r feidrioedd troellog sydd yn eich arwain i’r fan yn eich tywys ar hyd wmbreth o olygfeydd godidog. Ar ôl cyrraedd fe welwch fod yno orsaf rheilffordd a nifer o deithwyr ar y platfform yn disgwyl dyfodiad y trên. Mae ar fin cyrraedd bid siŵr...

Chwaraeodd Tafarn Sinc ran amlwg ym mywyd cymdeithasol y fro ers ei sefydlu yn 1876 fel y Precelly Hotel. Cafodd ei gadw gan nifer o dafarnwyr nodedig. Yn eu plith Peg Lewis am 52 o flynyddoedd tan 1991 a theulu Brian Llewelyn, pan fabwysiadwyd yr enw presennol, am chwarter canrif gyda Hafwen a Brian 'Bici' Davies wrth y llyw'. Bellach mae’r dafarn yn eiddo i’r gymuned yn enw Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae’n adnabyddus ymhell ag agos am fod seiniau’r ‘wês, wês’ i’w chlywed o fewn ei furiau sinc a’r awyrgylch yn diferu o naws slawer dydd am fod hen offer amaethyddol yn gymysg â chrysau gwlanen ac ystlysau mochyn go iawn yn hongian o’r nenfydau. Heb anghofio’r pinswrn sbaddu a'r blawd llif ar y lloriau.

Ni phlygwyd i ofynion y byd modern. Deil swyn slawer dydd yn gryf. Mae i’w deimlo wrth gamu trwy’r drws. Medrwch ei anadlu. Bydd yn siŵr o adael argraff arnoch ac awydd i ddychwelyd rhywbryd eto yn glou. Clywch y rhibidirês o ganeuon Cymraeg a Chymreig fydd yn eich gwneud yn gartrefol.

Mwynhewch ramant y bryniau uwchben pryd o fwyd fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Cymrwch ddiod i dorri syched ar ôl cerdded ar draws crib y Preselau. Cofiwch mai ‘tafarn sinc yw’r tafarn sydd yn aelwyd pob ymwelydd’. Dewch nôl am bryd dydd Sul. Mae croeso i gŵn.

Newyddion Diweddaraf

Neges i Gyfranddalwyr

I gael gwybodaeth pellach am y CCB ar Fai’r 18 yn Neuadd Maenclochog cysylltwch â info@tafarnsinc.cymru i gael eich cyfrinair ar gyfer mynediad i’r adran berthnasol ar y wefan hon - Aelodau… mwy

 

Achlysuron

Ni threfnwyd achlysuron rheolaidd yn ddiweddar gan ein bod yng nghanol cyfnod o ail-strwythuro.

Er hynny, ar fyr rybudd, gwahoddwyd cantores o’r enw Ceulyn o Ynys Býr i ddiddori ar nos Sadwrn, Ebrill 20. Yn wir, profodd mor boblogaidd nes iddi ddychwelyd ar nos Lun Gŵyl y Banc hefyd. Gweler yr ymateb ar dudalen ffesbwc. Gwrandewch arni’n canu ‘Myfanwy’.

Cyn hynny ar bnawn Mercher, Ebrill 10, trefnwyd Taith Gerdded ar y cyd â phrosiect Ein Cymdogaeth Werin o amgylch chwareli Rhos-y-bwlch. Y tywysydd oedd yr hanesydd lleol, Peter Claughton.

Fel rhan o’r un gyfres o ddigwyddiadau Naws am Le trefnir taith lenyddol ar ddydd Mercher, Mai 22. Bydd Taith Llenyddiaeth a Thirlun yn cychwyn o Dafarn Sinc am 10 yb a bydd y bws mini’n dychwelyd yno ganol y p’nawn. Mae’r daith am ddim ond rhaid cysylltu i gadw lle – 01834 860965 sophiej@planed.org.uk Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Hefin Wyn fydd tywysydd y daith ddwyieithog yn cyflwyno Waldo, Llwyd, Tomi Evans, Niclas y Glais a Jams Dafi.

Trefnir gweithgareddau tebyg eraill yn y dyfodol agos gan gynnwys Slam Barddoniaeth yn Tafarn Sinc o dan ofal Karen Owen.

O edrych i’r pellter gellir datgelu nawr y bydd y Welsh Whisperer, un o’n cyfranddalwyr, yn dychwelyd i berfformio yn Nhafarn Sinc ar Chwefor 8 2020. Mae’r Dyn o Gwmfelin Mynach yn fachan bishi iawn. Lot o waith belo ‘da fe! Rhowch nodyn yn y dyddiadur.

 

bwydlen

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Canol Dydd, Bwydlen yr Hwyr, Bwydlen Y Plant a Bwydlen Cinio Dydd Sul - cliciwch yma

Oriau Agor

Bob dydd o'r wythnos 11am tan yn hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm heblaw am nos Sul. Croeso i chi alw am goffi ganol y bore cyn mynd i gerdded. Croeso i gŵn ar dennyn.

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

info@tafarnsinc.cymru | 01437 532214