I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Newyddion/ Achlysuron

 

Rheolau newyddl Covid 19

I'n holl gwsmeriaid

Yn unol a rheolau newydd y Llywodraeth ynglyn a Covid 19, o ddydd Llun 14eg Medi ymlaen bydd rhaid unrhwy un sy'n dod i mewn i Dafarn Sinc wisgo masg wyneb. Yr ydym yn siwr y byddwch yn deall pwysigrwydd glynu wrth y rheol hon a'r diogelwch ychwanegol y bydd hyn yn ei ddarparu o ran diogelu eich hunain a'n staff.

Diolchwn o flaen llaw am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad ac edrychwn ymlaen i'ch gweld yn Nhafarn Sinc.

 Neges i Gyfranddalwyr

I gael gwybodaeth pellach am y CCB ar Fai'r 18 yn Neuadd Maenclochog cysylltwch â info@tafarnsinc.cymru i gael eich cyfrinair ar gyfer mynediad i'r adran berthnasol ar y wefan hon - Aelodau.  Dylid derbyn enwebiadau ar gyfer bod yn aelodau o'r Bwrdd Rheoli erbyn Ebrill 18. Cyfranddaliadau yn dal ar gael am £200 yr un.


Wel, Blwyddyn Newydd Dda hwyr i chi gyd!

Does gyda ni ddim achlysuron penodol wedi’u trefnu hyd yma ond mae cynlluniau cyffrous ar y gweill. Cofiwch, fe gafwyd cwmni dros hanner cant o aelodau Lovechickens RFC yn ddiweddar. Roedd y Carwyr Cywennod, o dan arweiniad y chwedlonol Doug Hansen o Texas, wrth eu bodd. Rydym ar hyn o bryd mewn trafodaethau gyda PLANED sy’n gweinyddu’r prosiect Cymdogaeth Gwerin yn ardal y Preselau dros y tair blynedd nesaf. Gan ein bod wastad wedi brolio fod Tafarn Sinc yn fwy na dim ond tafarn ac yn gwasanaethu bro Preseli gyfan mae’n siwr y bydd yna brosiectau penodol y medrwn eu rhannu. Cadwch lygad ar y dudalen facebook. Daw newyddion yn y man.


Nadolig

Nadolig

Do, cafwyd noson i’w chofio yng nghwmni’r digrifwr Cennydd o Bontsian. Digon o ddeunydd gwreiddiol gan y standyp. Gobeitho neiff e gadw mas o drwbwl nawr hyd yn oed os yw e’n cael hwyl fel march y plwy!
Cafwyd enillydd i’r wobr o bryd o fwyd gwerth £40 a chopi o gryno ddisg Gwŷr y Stac, ‘Tafarn Sinc’. Yr enillydd oedd Nigel John Phillips o Arberth. Gobeithio y caiff e flas arni. Ma’r gryno ddisg yn dal ar werth am £3 neu gellir ei lawr lwytho.
Ma’ na ymwelwyr di-ri wedi galw heibio’n ddiweddar. Llawer o gerddwyr yn troi mewn gan gynnwys criw o Gasnewydd, Gwent. Daeth Crwydriaid Crwbin am dro i loddesta ac i gefnogi Cymru yn eu buddugoliaeth dros Dde Affrica ar y cae rygbi. Ma’r ‘gaing yn y gonga’ oedd eu dyfarniad wrth ddathlu trwy wneud ymdrech lew i yfed y dafarn yn sych. Gwell lwc tro nesa bois. Dewch to!
Wedyn ma’ staff swyddfa Undeb y Bedyddwyr yn cynnal eu cinio Nadolig yma. Odych chi’n dal i ystyried ble i gynnal eich cinio neu barti Nadolig? Ma’r tinsel ar y goeden. Rhowch ganiad. 01437 532214. Rhowch bip ar y fwydlen. Beth am brynu talebau pryd o fwyd fel anrheg?

 

Ac fe ddaw’r flwyddyn newydd a’r Hen Galan pan fydd y Fari Lwyd yn galw heibio ar nos Sul, Ionawr 13. Dewch heibio i’w chyfarch.
Nadolig Llawen i chi i gyd a Blwyddyn Newydd Dda a diolch am ein cefnogi gydol y flwyddyn. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2019.
Cofiwch hefyd bod modd prynu cyfranddaliadau o hyd yn yr unig dafarn sinc yn yr holl fyd, yn ôl pob tebyg, sy’n eiddo i’r gymuned. Furflen ar y wefan.


Cennydd

Cennydd

Cymrwch bip ar y dudalen ffesbwc i weld y gystadleuaeth i ennill pryd o fwyd gwerth £40 i ddau a chopi o grynoddisg Gwŷr y Stac. Daw’r gystadleuaeth i ben ar Dachwedd 19.
Y noson nesaf o adloniant fydd ar nos Wener, Tachwedd 30 pan fydd Cennydd, y digrifwr ifanc o Bontsian, yn ein difyrru. Ma fe eisoes wedi creu argraff ymhlith cynulleidfaoedd Clybie Ffermwyr Ifanc. Bydd ganddo llond whilber o hiwmor cefen gwlad.
Ma fe’n cadw moch Cymreig cofiwch. Os na fyddwch yn wherthin mae’n rhaid fydd eich tshops wedi’i winio!
Dewch yn gynnar i gael pryd o fwyd. Ffoniwch 01437 532214 i gadw ford. Mae’n siwr y bydd e’n barod i’w dweud nhw erbyn 8.30 pm.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Cân i ddathlu ar grynoddisg

Cân i ddathlu ar grynoddisg

Mae cyhoeddi cryno ddisg i gofnodi blwyddyn o fasnachu gan dafarn cymunedol yng ngogledd Sir Benfro yn ganlyniad cysylltiad annisgwyl rhwng Tafarn Sinc yng nghanol y Preselau ac aelodau o grŵp gwerin o Gwmafan. Yn answyddogol mae’r Preselau a Chwmafan wedi’u gefeillio.

Flwyddyn yn ôl daeth y dafarn eiconig yn eiddo i’r gymuned trwy wahodd pobl o bob rhan o’r byd i brynu cyfranddaliadau. Fel rhan o’r rhaglen adloniant a drefnwyd gwahoddwyd Gŵyr y Stac i ddiddanu un nos Sadwrn.

Creodd y profiad gymaint o argraff ar y tri aelod nes iddyn nhw fynd ati i gyfansoddi cân bwrpasol i gofnodi’r pen-blwydd cyntaf.

“Clywsom ni’r hanes am y dafarn ar y radio. Fe brynon ni gyfranddaliade ein hunen. Ar ôl mwynhau’r awyrgylch pan fuon ni’n perfformio yno daeth yr ysfa i gyfansoddi cân i gydnabod menter y trigolion lleol”, meddai Ken Thomas, un o sylfaenwyr y grŵp.

Ond doedd hynny ddim yn ddigon. Aed ati i recordio’r gân a’i mireinio. A nawr mae ar gael ar ffurf cryno ddisg ac mae fideo ar y gweill i gyd-fynd â’r gân hefyd. Penderfynwyd mai dim ond nifer cyfyngedig o’r CDs byddai’n cael eu cynhyrchu. Bydd y rhain ar gael mewn waled wedi’i chynllunio gan Rhys Jones o Orielodli.

Bydd ar werth yn y dafarn am £2 a hynny ynddo’i hun yn rheswm arall dros alw heibio i weld y blawd llif, yr ystlyse mochyn a’r geriach amaethyddol y mae cwsmeriaid eisoes yn heidio i’w gweld. Ma’ pryd o fwyd blasus i’w gael hefyd yn ogystal â chwrw da a chlonc wrth gwrs.

Aelodau Gŵyr y Stac yw Tim Rees, Jayne Williams a Ken Thomas. Mae’n fwriad ganddyn nhw alw heibio eto i ganu’r hen alawon ynghyd â’r gân gyfoes sy’n profi’n dipyn o ffefryn eisoes. Gellir lawrlwytho’r gân oddi ar y gwefannau cyfarwydd ar ôl 14 Tachwedd.

Llun: Y gwaith celf ar y waled. Enw’r gân wrth gwrs yw ‘Tafarn Sinc’


Pen-blwydd cyntaf o berchnogaeth cymunedol

Wrth i ni wynebu ein pen-blwydd cyntaf o berchnogaeth cymunedol mae Cymdeithas Tafarn Sinc yn falch o gael ein cynnwys ar gyfer Gwobrau Perchnogaeth Cymunedol Gwledig. Rydym wedi ein henwebu yng nghategori 'Stori Gymunedol y Flwyddyn'. Mae'r wobr yn cael ei noddi eleni gan Retail Mutual yn enw Ymddiriedolaeth Plunkett.

https://www.facebook.com/retailmutual/
https://twitter.com/retailmutual
https://twitter.com/HastoeHousing
https://twitter.com/esmeefairbairn
https://www.facebook.com/plunkettfoundation/


Parhau â'r ymgyrch gyfranddaliadau

Fe fu ein cynnig dechreuol o gyfranddaliadau yn llwyddiannus. Codwyd y cyfalaf angenrheidiol i brynu Tafarn Sinc. Ond ni lwyddwyd i gyrraedd y nod o werthu 1876 o gyfranddaliadau - rhif a ddewiswyd i ddynodi’r flwyddyn y cafodd y Precelly Hotel, fel roedd wedi’i enwi ar y pryd, ei godi. Fe gydiodd yr ymgyrch yn y dychymyg. Fe lwyddwyd i ddenu buddsoddwyr o bob rhan o’r byd. Rydym yn parhau â'r ymgyrch gyfranddaliadau tan 2020 er mwyn ehangu’r berchnogaeth gymunedol a darparu cyfalaf pellach ar gyfer gwaith cynnal a chadw. Rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o’r prosiect cymunedol unigryw hwn. Gweler y penawdau.


Gwobr gan y Gymdeithas Gydweithredol

Gwobr gan y Gymdeithas Gydweithredol

Tipyn o anrhydedd ar ôl dim ond rhyw bedwar mis o fasnachu oedd cael ein henwebu ar gyfer gwobr gan y Gymdeithas Gydweithredol yng nghategori Torri Trwodd. Dewiswyd yr enillydd ar sail pleidlesio ar-lein. Er na chipiwyd y wobr roedd yr enwebiad ei hun yn bluen yn ein hat.


Gwêl Tafarn Sinc ei hun fel canolfan ddiwylliannol ar gyfer bro gyfan yn ymestyn y tu hwnt i gyffiniau Rhos-y-bwlch a Maenclochog gan gwmpasu’r pentrefi ar ddwy ochr y mynydd yn cynnwys Brynberian ac Eglwyswrw, Crymych a Phentregalar, a llu o bentrefi eraill – Bro Preseli.
I’r perwyl hwnnw rhoddir llwyfan i dalentau lleol yn ogystal ag artistiaid sy’n adnabyddus yn genedlaethol.

Ar achlysur yr Hen Galan ar Ionawr 13 gwahoddwyd y grŵp dawns traddodiadol Heb Enw i gyflwyno’r Fari Lwyd i’n plith. Gobeithio y daw ei hymweliad yn ddigwyddiad blynyddol.

Yr hyn sy’n rhyfedd yw’r nifer o artistiaid sydd wedi cysylltu yn gofyn am gael perfformio ar y llawr blawd llif cymaint yw eu sêl dros yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni yn enw’r gymuned.

Daeth y canwr gwerin tanllyd, Gwilym Bowen Rhys, yr holl ffordd o Wynedd i’n diddanu. Daeth Gwŷr y Stac o Gwmafan tra bo Alan Burke, y cerddor Gwyddelig, wedi galw heibio i gynnal noson fyrfyfyr.

O ran y doniau lleol cafwyd noson yng nghwmni’r digrifwr a’r canwr gwlad, Clive Edwards a disgwylir perfformiadau pellach gan y rhoces leol, Nia Lloyd, sydd yn un o’r gweinyddesau ac yn byw o fewn llai na milltir i’r dafarn. Ar sail ei pherfformiad cyntaf cafodd ei fersiwn o ‘Haleliwia’ (Leonard Cohen) ymateb syfrdanol ar y dudalen ffesbwc.

A rhaid peidio ag anghofio am y Welsh Whisperer a wnaeth yn siŵr fod ‘pawb yn bêlo nawr’. Na chwaith Alejandro Jones o Batagonia.

Cawsom ein hanrhydeddu gan bresenoldeb neb llai na Dafydd Iwan ar achlysur dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Dychwelodd Tecwyn Ifan i’r fro gan ganu rhai o’r caneuon hynny a ysbrydolwyd gan drigolion lleol megis Twm Carnabwth, Dil Hafod-ddu, Wil Cannan ac wrth gwrs Waldo Williams.

Priodol ar achlysuron perfformiadau Dafydd a Tecwyn oedd gweld llun jogel o faint o Waldo yn sefyll y tu ôl iddyn nhw gan eu bod yn eneidiau cytûn.
Mae Grŵp Treftadaeth wedi’i ffurfio hefyd sydd wedi bod yn cwrdd yn y dafarn ac allan yn y maes yn bwrw golwg ar olion hynafol yr ardal.
Y bwriad yw datblygu ac adeiladu rhaglen amrywiol o achlysuron fydd yn sefydlu Tafarn Sinc fel cyrchfan berfformio o bwys.

I'r perwyl hwnnw hefyd cafwyd cwmni'r guru diwylliannol, Euros Lewis, i'n gosod ar ben ein ffordd o ran sut i fynd ati i adlewyrchu diwylliant naturiol y fro, wrth iddo esbonio bod 'diwylliant' yn wahanol i 'culture'.

Ni threfnwyd achlysuron rheolaidd yn ddiweddar gan ein bod yng nghanol cyfnod o ail-strwythuro.

Er hynny, ar fyr rybudd, gwahoddwyd cantores o’r enw Ceulyn o Ynys Býr i ddiddori ar nos Sadwrn, Ebrill 20. Yn wir, profodd mor boblogaidd nes iddi ddychwelyd ar nos Lun Gŵyl y Banc hefyd. Gweler yr ymateb ar dudalen ffesbwc. Gwrandewch arni’n canu ‘Myfanwy’.

Cyn hynny ar bnawn Mercher, Ebrill 10, trefnwyd Taith Gerdded ar y cyd â phrosiect Ein Cymdogaeth Werin o amgylch chwareli Rhos-y-bwlch. Y tywysydd oedd yr hanesydd lleol, Peter Claughton.

Fel rhan o’r un gyfres o ddigwyddiadau Naws am Le trefnir taith lenyddol ar ddydd Mercher, Mai 22. Bydd Taith Llenyddiaeth a Thirlun yn cychwyn o Dafarn Sinc am 10 yb a bydd y bws mini’n dychwelyd yno ganol y p’nawn. Mae’r daith am ddim ond rhaid cysylltu i gadw lle – 01834 860965 sophiej@planed.org.uk Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Hefin Wyn fydd tywysydd y daith ddwyieithog yn cyflwyno Waldo, Llwyd, Tomi Evans, Niclas y Glais a Jams Dafi.

Trefnir gweithgareddau tebyg eraill yn y dyfodol agos gan gynnwys Slam Barddoniaeth yn Tafarn Sinc o dan ofal Karen Owen.

O edrych i’r pellter gellir datgelu nawr y bydd y Welsh Whisperer, un o’n cyfranddalwyr, yn dychwelyd i berfformio yn Nhafarn Sinc ar Chwefor 8 2020. Mae’r Dyn o Gwmfelin Mynach yn fachan bishi iawn. Lot o waith belo ‘da fe! Rhowch nodyn yn y dyddiadur.

Annogir mynychwyr i gadw ford er mwyn bwyta pryd o fwyd cyn y sioeau.

Mae amserlen gyffrous ac amrywiol o achlysuron yn cael ei pharatoi.

Dyma ddanteithion bwydlen yr haf.

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Canol Dydd, Bwydlen yr Hwyr, Bwydlen Y Plant a Bwydlen Cinio Dydd Sul- cliciwch yma

Oriau Agor

Dydd Llun:
Ar gau

Dydd Mawrth
Bar: 12-10yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Mercher
Bar: 12-10yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Iau
Bar: 12-10yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Gwener
Bar: 12-11yh
Bwyd: 12-3yh and 6-9yh

Dydd Sadwrn:
Bar: 12-11yh
Food: 12-3yh & 6-9yh

Dydd Sul:
Bar: 12- 10yh
Food: 12-3yh


Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

info@tafarnsinc.cymru | 01437 532214