I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Croeso i'n gwefan

Lleolir Tafarn Sinc yng nghalon y Preselau oddi fewn i ysblander Parc Cenedlaethol Sir Benfro. Dyma’r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro i’w ganfod yng nghesail Foel Cwm Cerwyn ym mhentref bychan Rhos-y-bwlch.

Mae’r ffyrdd a’r feidrioedd troellog sydd yn eich arwain i’r fan yn eich tywys ar hyd wmbreth o olygfeydd godidog. Ar ôl cyrraedd fe welwch fod yno orsaf rheilffordd a nifer o deithwyr ar y platfform yn disgwyl dyfodiad y trên. Mae ar fin cyrraedd bid siŵr...

Chwaraeodd Tafarn Sinc ran amlwg ym mywyd cymdeithasol y fro ers ei sefydlu yn 1876 fel y Precelly Hotel. Cafodd ei gadw gan nifer o dafarnwyr nodedig. Yn eu plith Peg Lewis am 52 o flynyddoedd tan 1991 a theulu Brian Llewelyn, pan fabwysiadwyd yr enw presennol, am chwarter canrif gyda Hafwen a Brian 'Bici' Davies wrth y llyw'. Bellach mae’r dafarn yn eiddo i’r gymuned yn enw Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae’n adnabyddus ymhell ag agos am fod seiniau’r ‘wês, wês’ i’w chlywed o fewn ei furiau sinc a’r awyrgylch yn diferu o naws slawer dydd am fod hen offer amaethyddol yn gymysg â chrysau gwlanen ac ystlysau mochyn go iawn yn hongian o’r nenfydau. Heb anghofio’r pinswrn sbaddu a'r blawd llif ar y lloriau.

Ni phlygwyd i ofynion y byd modern. Deil swyn slawer dydd yn gryf. Mae i’w deimlo wrth gamu trwy’r drws. Medrwch ei anadlu. Bydd yn siŵr o adael argraff arnoch ac awydd i ddychwelyd rhywbryd eto yn glou. Clywch y rhibidirês o ganeuon Cymraeg a Chymreig fydd yn eich gwneud yn gartrefol.

Mwynhewch ramant y bryniau uwchben pryd o fwyd fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Cymrwch ddiod i dorri syched ar ôl cerdded ar draws crib y Preselau. Cofiwch mai ‘tafarn sinc yw’r tafarn sydd yn aelwyd pob ymwelydd’. Dewch nôl am bryd dydd Sul. Mae croeso i gŵn.

Newyddion Diweddaraf

Ail-lansio’r ymgyrch gyfranddaliadau
Fe fu ein cynnig dechreuol o gyfranddaliadau yn llwyddiannus. Codwyd y cyfalaf angenrheidiol i brynu Tafarn Sinc. Ond ni lwyddwyd i gyrraedd y nod o werthu 1876 o gyfranddaliadau - rhif a ddewiswyd i ddynodi’r flwyddyn y cafodd y Precelly Hotel, fel roedd wedi’i enwi ar y pryd, ei godi. Fe gydiodd yr ymgyrch yn y dychymyg. Fe lwyddwyd i ddenu buddsoddwyr o bob rhan o’r byd. Rydym nawr yn ail-lansio’r ymgyrch ...mwy

Achlysuron

Nos Wener, Hydref 26

  • Tipit (Timau o Dri ) a Bois y Wlad

Nos Wener, Medi 21

  • 'Rhwng Dau Fyd' Straeon o Gymru a Sgandinafia gan Carol Pearce ac Inger Lodberg

Nos Wener, Medi 14

  • Y digrifwr Noel James o Bontardawe yn cyflwyno sioe ‘Y Mab Afradlon’

Nos Sadwrn, Gorffennaf 28

  • Bois y Wlad yn codi canu

Nos Sadwrn, Gorffennaf 7

  • Alejandro Jones Yr holl ffordd o Batagonia

Nos Sul, Mehefin 10

  • Ifan Cayo Y bysger o Hwlffordd

Nos Wener, Mai 25

  • Tecwyn Ifan Y canwr gwerin yn dychwelyd i'w wreiddiau

Annogir mynychwyr i gadw ford er mwyn bwyta pryd o fwyd cyn y sioeau.

bwydlen

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Prydau Amser Cinio, Cinio Dydd Sul, Prif Fwydlen, Bwydlen Haf, Bwydlen Nadolig & Rhestr Gwin - cliciwch yma

Oriau Agor

Bob dydd o'r wythnos 11am tan 11pm. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm heblaw am nos Sul. Croeso i chi alw am goffi ganol y bore cyn mynd i gerdded. Croeso i gŵn ar dennyn. (Ar gau ar ddydd Llun yn y gaeaf)

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

croeso@tafarnsinc.cymru | 01437 532214